ای بی بصر من میروم؟او میکشد افسار را

تقریبا،گوش شیطون کر خیلی اوقات میرم خرید و دست خالی برمیگردم و حین گشت و گذار مدام فکر میکنم نیازی ندارم و اسیر تبلیغات نمیشم!حتی انقد پیش میرم که گاهی وسیله مورد نیازم رو هم نمیگیرم!

اما هنوز از گردش و تماشای اشیایی که هنرمندانه ساخته شدن لذت میبرم!چه کنم!؟

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان