من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر...

هرچند مهمترین چالش های زندگی م مربوط به عزیزانم بوده

هرچند همیشه بیشترین آسیب رو از ناحیه ی عزیزانم دیدم

هرچند بزرگترین ترس م از دست دادن عزیزانم بوده و هست

هرچند همیشه عزیزی هست که با اخلاقش آزرده م کنه

اما برای من ِ عاشق پیشه ای که سیر نمیشم از چشیدن طعم عشق

هیچ چیز لذت بخش تر و آرامش بخش تر از زیادتر شدن تعداد عزیزانم نیست...

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان