نامزد بازیه؟

همسر بعد از سه روز ماموریت  رفته دانشگاه و قراره شب بیاد خونه!

آدم اگر کسی رو دوست داشته باشه...؟

مایوس شدن از عشق در میانسالگی...؟

میانسالگی زود رس؟

انتظار بیجا از عشق؟

دیگه حتی تمرکز جمله بندی هم ندارم کلمات کلیدی رو میگم خودتون متوجه شید

هعی

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان