چرا آشفته میخواهی خدایا خاطر ما را ؟

 

 

هنوز دارم به این فکر میکنم که اگر چیکار کنه ی درصد ممکنه بهش بگم از چشمم افتادی...

 

 

 

 

 

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان