انسان حیوان طلاق

 

 

 

 انقدر تو گوشمان خواندند طلاق بد است خیال کردیم اگر زوج هایی باشیم که درست انتخاب کنیم و طلاق بینمان راه نداشته باشد و همیشه باهم مسالمت آمیز زندگی کنیم ابوالبشریم و انسانینم و متمدنیم و چه و چه!

دلمان را خوش کردند!

اما من یک چیزی را به شما بگویم خیلی از حیوانات هم هستند که باهم خوب و خوش و مسالمت آمیز و عاشقانه و بدون طلاق زندگی میکنند...

سطح توقعمان را از زندگی زناشویی ندهیم دست هرکسی...به عاشقانه بودن و طلاق نگرفتن قانع نشویم...

 

 

 

 

دل است
می گیرد
گیر می کند
خالی می شود
پر می شود
چرک می شود
آشوب می شود
سنگ می شود
هزار جور بند و بساط و
عوارض و حوادث و
امراض مترتبش می شود
...
از اینهمه
باز هم پناه بر خدا
از وقت هایی که
تنگ می شود...
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان